Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staircase /'steəkeis/  

  • Danh từ
    (cũng stairway) (ktrúc)
    cầu thang (gác)