Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stair-rod /'steərɔd/  

  • Danh từ
    thanh chận thảm cầu thang