Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stair-carpet /'steəkɑ:pit/  

  • Danh từ
    thảm trải cầu thang