Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stair baluster /'steə'bæləstə/  

  • Danh từ
    lan can cầu thang