Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staggeringly /'stægəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] choáng người
    she's staggeringly beautiful
    cô ta đẹp choáng người