Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stage manager /steidʒ'mænidʒə[r]/  

  • Danh từ
    trợ lý đạo diễn