Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stage fright /'steidʒfrait/  

  • Danh từ
    sự run sợ trên sàn diễn (của diễn viên)