Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stage fever /'steidʤ'fi:və/  

  • Danh từ
    sự mê sân khấu, sự mê đóng kịch