Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    y tá chính (ngay dưới y tá trưởng)