Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirt-gun /skwə:tgʌn/  

  • Danh từ
    súng phụt nước (đồ chơi của trẻ con) ((như) squirt)