Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirely /'skwaiəli/  

  • Tính từ
    (thuộc) địa chủ