Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirelet /'skwaiəlit/  

  • Danh từ
    địa chủ nhỏ