Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirehood /'skwaiəhud/  

  • Danh từ
    cương vị địa chủ