Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squireen /skwaiə'ri:n/  

  • Danh từ
    địa chủ nhỏ (ở Ai-len)