Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirearchical /'skwaiərɑ:kəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) chính quyền địa chủ