Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nguệch ngoạc
    squiggly line
    những dòng chữ nguệch ngoạc