Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squiggle /'skwigl/  

  • Danh từ
    nét chữ nguệch ngoạc
    is this squiggle supposed to be a signature?
    những nét nguệch ngoạc này mà cho là chữ ký à?