Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squeezer /'skwi:zə[r]/  

  • Danh từ
    (trong từ ghép)
    cái ép, cái vắt
    cái vắt chanh