Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squeamishness /'skwi:mi∫nis/  

  • Danh từ
    sự dễ xúc động, sự dễ bị chạm lòng
    sự quá câu nệ