Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ép; đè bẹp; chen chúc nhau