Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất mềm dễ bẹt; bùn nhão (đất)
    chất mềm nhũn