Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    mềm dễ bẹt; bùn nhão (đất)
    mềm nhũn