Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squash rackets /'skwɒ∫rækitz/  

  • Danh từ
    (thể dục, thể thao)
    môn bóng quần