Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squash court /'skwɔʃ'kɔ:t/  

  • Danh từ
    sân chơi bóng quần