Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squarely /'skweəli/  

 • Phó từ
  ngay ngắn ở chính giữa
  her hat was set squarely on her head
  cô ta đội mũ ngay ngắn chính giữa đầu
  [một cách] thật thà;[một cách] ngay thẳng
  act squarely
  hành động thật thà
  đối diện; ngay trước mặt
  he faced me squarely across the table
  nó ngồi ở phía bên kia bàn ngay trước mặt tôi
  fairly and squarely
  xem fairly