Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều squamae
    (sinh vật học) vảy

    * Các từ tương tự:
    squamae, squamate, squamation