Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gió mạnh đột ngột
    squally shower
    mưa rào có gió mạnh đột ngột