Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squaller /'skwɔ:lə/  

  • Danh từ
    người kêu thét