Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sputum /'spju:təm/  

  • Danh từ
    (y học)
    đờm