Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có đinh thúc
    spurred boots
    giày ống có đinh thúc