Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sprinter /'sprintə[r]/  

  • Danh từ
    người chạy nước rút
    I'm a long-distance runnernot a sprinter
    tôi là người chạy đường dài, không phải là người chạy nước rút