Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc chạy nước rút trên một quãng ngắn