Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spring fever /'spriɳ'fi:və/  

  • Danh từ
    cảm giác bần thần mệt mỏi vào những ngày nắng âm đầu xuân