Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spring bed /'spriɳ'bed/  

  • Danh từ
    giường lò xo