Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm bong gân
  sprain one's wrist
  làm bong gân cổ tay
  Danh từ
  sự bong gân

  * Các từ tương tự:
  sprainting, spraints