Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spot welding /'spɒtweldiŋ/  

  • Danh từ
    sự hàng chấm