Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sportiness /'spɔ:tinis/  

  • Danh từ
    tính thích thể thao; sự giỏi thể thao
    vẻ bảnh bao