Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sportily /'spɔ:tili/  

  • Phó từ
    [một cách] thể thao
    [một cách] bảnh bao