Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sportful /'spɔ:tful/  

  • Tính từ
    vui đùa, nô đùa, vui vẻ