Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) kẻ đánh lừa, kẻ bịp