Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • qk và quá khứ phân từ của spoon-feed