Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spontaneousness /spɒn'teiniəsnis/  

  • Danh từ
    sự tự phát, sự tự sinh, sự tự ý
    sự tự nhiên