Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spontaneously /spɒnteiniəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tự phát;[một cách] tự sinh;[một cách] tự ý
    [một cách] tự nhiên