Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spontaneous combustion /spɒn,teiniəs kəm'bʌst∫n/  

  • Danh từ
    sự tự bốc cháy