Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sponge-pudding /,spʌndʒ'pʊdiŋ/  

  • Danh từ
    bánh pu-đinh xốp