Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sponge-cloth /'spʌndʤklɔθ/  

  • Danh từ
    vải xốp; khăn xốp