Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sponge-bath /'spʌndʤbɑ:θ/  

  • Danh từ
    sự lau người bằng bọt biển
    chậu thau to để lau người