Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spokeshave /'spəʊk∫eiv/  

  • Danh từ
    cái bào khum