Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoilsman /'spɔilzmən/  

  • Danh từ
    người ủng hộ (đảng tranh cử) để kiếm chức vị