Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoils system /'spɔilzsistəm/  

  • Danh từ
    chế độ ưu tiên dành chức vị (cho những người ủng hộ đảng chính trị giành được quyền binh)